• همراه: 09122407858

  • نمابر: 8-66609767

  • آدرس: بازار آهن شاد آباد، بهاران 2، بلوک 15، طبقه اول واحد 110

  • صندوق پستی: 4886-11155